Algemene Voorwaarden - Chef Maryam

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN CHEF MARYAM

Onderstaande algemene voorwaarden worden gehanteerd door Chef Maryam, gevestigd te Riel (Noord-Brabant) en zijn voor het laatst bijgewerkt op 16 november 2020.

 

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Chef Maryam en Afnemer en elke wijziging of aanvulling daarop;
 • Afnemer: de natuurlijke of rechtspersoon waarmee Chef Maryam een overeenkomst is aangegaan tot levering van goederen en/of diensten;
 • Goederen: alle stoffelijke zaken die ter uitvoering van een Overeenkomst aan Afnemer (zullen) worden (af)geleverd;
 • Diensten: door Chef Maryam aan Afnemer te verlenen diensten, waaronder begrepen – doch niet beperkt tot – het geven van kooklessen, verzorgen van bereiding van eten ter plaatse en het geven van advies;
 • Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, inhoud en nakoming van alle tussen afnemer en Chef Maryam en de aan haar gelieerde ondernemingen gesloten overeenkomsten.
 2. Algemene voorwaarden van contractspartijen en of derden zijn slechts van toepassing indien dat door Chef Maryam uitdrukkelijk is aanvaard en schriftelijk bevestigd.
 3. Op afwijkende en/of aanvullende bedingen kan door de afnemer slechts een beroep worden gedaan indien en voor zover deze door Chef Maryam uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 4. De afnemer met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, stemt in met toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere overeenkomsten tussen hem en Chef Maryam.

 

Artikel 3 De overeenkomst

 1. Een overeenkomst met Chef Maryam komt eerst tot stand nadat Chef Maryam zulks schriftelijk dan wel per e-mail of via een online bestelling heeft bevestigd, dan wel vanaf het tijdstip waarop Chef Maryam een aanvang heeft genomen met het uitvoering geven aan haar verplichtingen.
 2. Alle aanbiedingen van Chef Maryam geschieden onder de voorwaarde, zolang de voorraad van Chef Maryam dan wel haar leveranciers strekt.
 3. Elke overeenkomst met Chef Maryam wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de afnemer op grond van door Chef Maryam eventueel in te winnen inlichtingen voldoende kredietwaardig blijkt.
 4. Chef Maryam behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen/orders te weigeren. In een dergelijk geval zal Chef Maryam niet schadeplichtig zijn jegens afnemer.
 5. De in onze aanbiedingen, catalogi en andere reclamemateriaal vermelde maten, gewichten en verdere aan het product gerelateerde gegevens, alsmede daarbij ingegeven video’s en afbeeldingen gelden slechts bij benadering en zijn vrijblijvend, tenzij vanuit Chef Maryam voor een van de voorstaande elementen een uitdrukkelijke garantie is verstrekt.

 

Artikel 4 Prijzen en offertes

 1. Alle getoonde prijzen zijn vermeld onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor eventuele gevolgen van die druk- en zetfouten worden geen aansprakelijkheid aanvaard. Chef Maryam is gerechtigd overeengekomen prijzen te verhogen indien zich na de totstandkoming van de overeenkomst kostprijsverhogende elementen voordoen. Denk hierbij aan stijging van factoren, zoals fabrieksprijzen, koersen van buitenlandse valuta, invoerrechten.
 2. Tenzij anders aangegeven, worden de prijzen per stuk/genoemde eenheid en exclusief 21% omzetbelasting en overige op de verkoop en levering van de overheidslasten vermeld voor zakelijke afnemers
 3. Tenzij anders aangegeven, worden de prijzen per stuk/genoemde eenheid en inclusief 21% omzetbelasting vermeld voor particuliere afnemers.
 4. Indien Chef Maryam op grond van het gestelde in het eerste lid overgaat tot verhoging van de prijs is de afnemer gerechtigd de opdracht te annuleren mits hij dat onmiddellijk nadat hij heeft kennisgenomen van de prijsverhoging schriftelijk kenbaar maakt aan Chef Maryam en tegen vergoeding van de door Chef Maryam gemaakte directe kosten. Voor hetgeen in het kader van de geannuleerde opdracht is geleverd blijft afnemer de oorspronkelijk overeengekomen prijs verschuldigd.
 5. Alle offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

 

Artikel 5 Bestellingen

 1. Bestellingen kunnen schriftelijk per e-mail dan wel via de website worden gemaakt.
 2. Bestellingen gemaakt via de website moeten altijd 100% betaald worden alvorens de bestelling zal worden verwerkt en verzonden.
 3. Bestellingen gemaakt via de website worden gekoeld verstuurd. Chef Maryam is niet aansprakelijk voor eventuele vertragingen in de levering veroorzaakt door het verzendbedrijf dan wel de afnemer.
 4. Voor misverstanden, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Chef Maryam en haar klanten, dan wel tussen Chef Maryam en derden, voor zover betrekking hebbende op de door de klant bij Chef Maryam gedane bestelling, is Chef Maryam nimmer aansprakelijk, tenzij er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld zijdens Chef Maryam.
 5. Chef Maryam heeft te allen tijde het recht om te bepalen dat daarvoor naar haar oordeel in aanmerking komende producten slechts in bepaalde minimum hoeveelheden zullen worden geleverd.

 

Artikel 6 Annulering overeenkomst

Het annuleren van een met Chef Maryam gesloten overeenkomst kan slechts plaatsvinden na uitdrukkelijk en schriftelijke toestemming van Chef Maryam. De koper is gehouden aan voor alle voor Chef Maryam hieruit voortvloeiende schade en kosten aan Chef Maryam te vergoeden. Na de totstandkoming van een overeenkomst doorgegeven wijziging in die overeenkomst kan Chef Maryam slechts binden na de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Chef Maryam.

 

Artikel 7 Overmacht

 1. Indien door overmacht aan de zijde van Chef Maryam de uitvoering van de overeenkomst met meer dan vier weken vertraagd wordt, zijn zowel Chef Maryam als de afnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
 2. Indien de overmacht intreedt terwijl reeds ten dele uitvoering is gegeven aan de overeenkomst, is Chef Maryam gerechtigd betaling te vorderen van het reeds uitgevoerde deel van de overeenkomst.
 3. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan elke van de wil van Chef Maryam onafhankelijke omstandigheid die de nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede voor zover daaronder niet reeds mede begrepen oorlog, oorlogsgevaar, oproer, staking, overheidsmaatregelen, brand, gebrek aan grondstoffen, defecten aan machines, transportmoeilijkheden en niet tijdige levering door leveranciers van Chef Maryam.
 4. Als Chef Maryam op grond van overmacht overgaat tot ontbinding van de overeenkomst is zij niet gehouden tot het vergoeden van schade aan afnemer.

 

Artikel 8 Risico overgang

Het risico op tenietgaan en/of achteruitgang van de door Chef Maryam geleverde goederen gaat over op de koper nadat Chef Maryam de goederen op het in de opdrachtbevestiging bepaalde afleveradres heeft afgeleverd, dan wel de pakket bezorgdienst dit in opdracht van Chef Maryam heeft afgeleverd.

 

Artikel 9 Afnameverplichting

De koper is verplicht de gekochte goederen af te nemen op het moment waarop deze aan het overeengekomen adres worden afgeleverd. Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de koper. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

 

Artikel 10 Levertijden

 1. De door Chef Maryam opgegeven levertijden gelden slechts bij benadering, tenzij een bepaalde leveringstermijn is gegarandeerd. Ook dan is een levertijd nimmer een fatale termijn.
 2. Bij niet tijdige aflevering dient de koper Chef Maryam derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Wanneer Chef Maryam haar levertijden niet kan nakomen vanwege een omstandigheid die geen oorzaak vindt in enig handelen of nalaten van Chef Maryam, maar het gevolg is van een van buitenkomende oorzaak, waaronder begrepen maar niet uitsluitend het niet, althans niet tijdig kunnen leveren vanwege het uitblijven van levering door de leveranciers van Chef Maryam, dan heeft zulks tussen partijen te gelden als overmacht. De levertijd zal in die omstandigheden worden verlengd met een tijdsduur gelijk aan die van het voortduren van de vertragende omstandigheden.

 

Artikel 11 Aansprakelijkheid

 1. Behoudens opzet of grove schuld van de zijde van Chef Maryam, is Chef Maryam niet aansprakelijk voor enige vorm van gevolgschade, daaronder begrepen aanvullende vergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of schade wegens gederfde omzet of winst.
 2. De aansprakelijkheid van Chef Maryam blijft in ieder geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de geleverde goederen waarop de aansprakelijkheidsstelling betrekking heeft. Chef Maryam is nimmer gehouden meer schade te vergoeden dan de schade welke door haar aansprakelijkheidsverzekeraar wordt gedekt.
 3. Indien de verzekering niet tot uitkering overgaat is Chef Maryam in ieder geval nimmer gehouden meer schade te vergoeden dan de waarde van de overeenkomst, althans het factuurbedrag.
 4. Indien Chef Maryam, terzake van enige schade waarvoor zij krachtens de overeenkomst met afnemer c.q. deze leveringsvoorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld is afnemer gehouden haar ter zake volledig te vrijwaren en haar alles te vergoeden wat zij aan die derde moet voldoen.

 

Artikel 12 Betaling

Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, dient betaling van het door Chef Maryam gefactureerde bedrag voorafgaand aan de levering te geschieden. Betaling van het aan Chef Maryam verschuldigde dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum voor zakelijke bestellingen. Zodra Chef Maryam heeft geverifieerd dat het te betalen bedrag op de bankrekening van Chef Maryam is bijgeschreven zal zij overgaan tot verzending van het product. Voor bestellingen gemaakt via de website dient de betaling altijd direct plaats te vinden middels een online betaling.

 

Artikel 13 Eigendomsvoorbehoud en voorbehouden pandrecht

 1. Chef Maryam behoudt zich de eigendom voor van alle geleverde goederen totdat al haar vorderingen op afnemer terzake van de door Chef Maryam ingevolge de betreffende overeenkomst aan afnemer geleverde goederen volledig zijn voldaan.
 2. Het eigendomsvoorbehoud strekt zich ook uit tot vorderingen terzake van tekortschieten van de kant van afnemers in de nakoming van de betreffende overeenkomst.
 3. Chef Maryam is gerechtigd om wanneer afnemer tekortschiet in de nakoming van zijn in het voorgaande lid bedoelde verplichtingen, de onder eigendomsvoorbehoud geleverde doch bij afnemer aanwezige goederen terstond en zonder voorafgaande ingebrekestelling terug te nemen.
 4. Indien de afnemer nog onder het eigendomsvoorbehoud van Chef Maryam vallende goederen aan derden heeft verkocht en geleverd, dan treedt de vordering van de afnemer op de derde in de plaats van de eigendom en wordt die vordering geacht door de afnemer op voorhand aan Chef Maryam te zijn gecedeerd. De afnemer is verplicht om aan de derde van deze cessie mededeling te doen.

 

Artikel 14 Klachten en herroepingsrecht

 1. De afnemer is verplicht om de goederen onmiddellijk na levering deugdelijk te controleren op gebreken. Onder gebreken worden niet begrepen geringe in de handel toelaatbaar geachte of technisch niet te vermijden afwijkingen in onder meer hoeveelheid, kwaliteit, kleur of gewicht.
 2. Klachten over al onze leveranties van producten dienen binnen 24 uur na levering van die goederen schriftelijk aan Chef Maryam te geschieden via info@chefmaryam.nl. Indien de afnemer niet binnen de toepasselijke termijn heeft gereclameerd dan wordt hij geacht in te stemmen met de staat waarin de goederen zijn geleverd en vervalt ieder recht op reclamatie.
 3. Na geregistreerde ontvangst van de klacht stelt Chef Maryam zo spoedig mogelijk een onderzoek in naar de gegrondheid daarvan. De afnemer dient Chef Maryam bij dit onderzoek behulpzaam te zijn. Chef Maryam zal schriftelijk reageren binnen 5 werkdagen na indiening van de klacht.
 4. In geval van een gegronde klacht zal Chef Maryam de keuze hebben om:
  a. de goederen terug te nemen en te vervangen, of;
  b. de koopovereenkomst te ontbinden, of;
  c. een redelijke vermindering van de verkoopprijs te crediteren.
  Terugzending van de goederen geschiedt voor rekening en risico van de afnemer en is slechts mogelijk nadat Chef Maryam daarmee heeft ingestemd.
 5. Klachten geven de afnemer nimmer het recht om de overeenkomst te ontbinden of betaling geheel of gedeeltelijk achterwege te laten. In geen geval kan de afnemer aanspraak maken op schadevergoeding.
 6. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op bestellingen gemaakt via de website van Chef Maryam aangezien deze producten vallen onder bederfelijke producten waarop het herroepingsrecht uitgesloten is.

 

Artikel 15 Opschorting/ontbinding

 1. Onverminderd de in de Wet genoemde gevallen heeft Chef Maryam indien afnemer toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, het recht om zonder ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste drie maanden op te schorten, hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat Chef Maryam tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de aan Chef Maryam verder toekomende rechten.
 2. Het recht van Chef Maryam tot opschorting dan wel gehele of gedeeltelijke ontbinding geldt tevens wanneer ernstig moet worden betwijfeld of afnemer in staat is zijn contractuele verplichtingen jegens Chef Maryam na te komen alsmede ingeval van faillissement, surséance van betaling, liquidatie, overdracht van het bedrijf van afnemer en voorts in het geval goederen van afnemer in beslag worden genomen, dan wel afnemer onder curatele wordt gesteld of op andere wijze de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest.
 3. Afnemer is slechts bevoegd de voor hem uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting op te schorten. De mogelijkheid van ontbinding van de overeenkomst tussen Chef Maryam en de afnemer, zijnde in dit geval een rechtspersoon, op grond van artikel 6:265 Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.

 

Artikel 16 Toepasselijk recht en de bevoegde rechter

 1. Alle geschillen welke verband houden met een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel dan wel ten dele van toepassing zijn of naar aanleiding van nadere overeenkomsten, welke een uitvloeisel zijn van zodanige overeenkomst, dienen te worden voorgelegd aan de Rechtbank Zeeland-West-Brabant.
 2. Op overeenkomsten, algemene voorwaarden en iedere nadere overeenkomst, alsmede op geschillen voortvloeiend hieruit is het Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 17 Slotbepaling

Indien één of meer bepalingen van de tussen partijen gesloten overeenkomst, daaronder begrepen bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of niet rechtsgeldig worden, zal die overeenkomst voor het overige van kracht blijven. Partijen zullen over de bepalingen, welke nietig zijn dan wel niet rechtsgeldig worden, overleg plegen teneinde een vervangende regeling te treffen, die doel en strekking van de nietige of vernietigbare bepaling zoveel mogelijk benaderen.

Elke week een nieuw recept

0